اعتماد سازی مشتری

موارد زیر به شما ثابت میکند فروشگاه کوثر تقلبی نمی باشد و اطلاعات صاحب امتیاز آن در دفاتر رسمی ثبت شده است

پایگاه سازماندهی سایت

کد شامد و پیگری موبایل کوثر: 117207636141

درگاه پرداخت آنلاین

درگاه زرین پال در پروتکل امن Https می باشد و صاحب امتیاز درگاه "موبایل کوثر"

فروشگاه حضوری

اصفهان - خیابان کاوه - بازار صفا - موبایل کوثر